×
خرید
۴,۰۰۰ تومان

آزمايشگاه مدار منطقي

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمایش های مدار 

خرید
۱,۴۰۰ تومان

آزمایشگاه شیمی

خرید
آزمایشگاه عملیات حرارتی
۳,۶۰۰ تومان

آزمایشگاه عملیات حرارتی

خرید
۳۰۰ تومان

میوگرافی یا ثبت یک تویچ عضله

خرید
۳۰۰ تومان

مشاهده جریان خون

خرید
۵۰۰ تومان

شمارش گلبولهای قرمز خون

خرید
۸۰۰ تومان

شمارش تعداد گلبولهای سفید

خرید
۵۰۰ تومان

آزمایش بررسی هومئوستازیس

خرید
۲,۴۰۰ تومان

سیمان-تعیین نرمی سیمان هیدرولیکی با دستگاه نفوذپذیری هوا-روش های ازمون

خرید
۲,۹۰۰ تومان

استاندارد بتن تازه

خرید
۱,۲۰۰ تومان

تعیین مقاومت فشاری آزمونهای بتن

خرید
۱,۳۰۰ تومان

سیمان-تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی-روش آزمون

خرید
۲,۱۰۰ تومان

سنگدانه-تعیین چگالی،چگالی نسبی و جذب آب سنگدانه ریز- روش آزمون

خرید
۹۰۰ تومان

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

خرید
۵,۱۰۰ تومان

آزمایشگاه میکروبیولوژی ۱

خرید
۱,۲۰۰ تومان

میوگرافی یا ثبت یک قویچ عضله

خرید
۸۰۰ تومان

بررسی سلول گیاهی توسط میکروسکوپ نوری

خرید
۵۰۰ تومان

بررسی اپیدرم پیاز توسط میکروسکوپ نوری

خرید
۱,۲۰۰ تومان

بررسی ساقه ی برگ بیدی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

آزمايش بر روي سيستم عصبي اتونوم

خرید
۱,۱۰۰ تومان

تعیین خواص سیالات

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه فیزیک مدرن

خرید
۲,۳۰۰ تومان

آزمایشگاه مقاومت مصالح۱

خرید
۲,۶۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی

خرید
۳,۱۰۰ تومان

گزارشکار آزمایشگاه عملیات حرارتی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

اسید

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تنظیم خانواده و جمعیت

خرید
۴۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش طرح اختلاط

خرید
۱,۵۰۰ تومان

آزمایشگاه تکنولوژی بتن

خرید
۵,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه الکترونیک ۲

خرید
۳,۰۰۰ تومان

آزمایش کشش

خرید
۳,۰۰۰ تومان

آزمایش ضربه

خرید
۳,۰۰۰ تومان

آزمایش سختی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

آزمایش خستگی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

آزمایش خزش

خرید
۱,۵۰۰ تومان

آزمایش پیچش

خرید
۴,۰۰۰ تومان

آزمایش پیچش

خرید
۱,۰۰۰ تومان

گزارش کار آز ژنتیک

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

آزمایش

0