×
خرید
۷۰۰ تومان

حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده

خرید
۳,۱۰۰ تومان

مجموعه قوانین عرفی و بین المللی جمهوری تاجیکستان

خرید
۴۰۰ تومان

انواع قتل

خرید
۲,۴۰۰ تومان

قتل غیرعمد

خرید
۲,۴۰۰ تومان

قتل عمد

خرید
۱,۴۰۰ تومان

قتل

خرید
۱,۸۰۰ تومان

قتل شبه عمد

خرید
۱,۹۰۰ تومان

قتل در فراش

خرید
۲,۳۰۰ تومان

تاريخچه جرم و مجازات

خرید
۱,۶۰۰ تومان

جرم ومجازات

خرید
۴,۲۰۰ تومان

شناخت جرم يا انحرافات و علل بوجود آورنده آن

خرید
۱۳,۵۰۰ تومان

مبارزه با جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران با تأکید بر اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر

خرید
۷۰۰ تومان

جرم سرقت و مجازات اسلامی

خرید
۸۰۰ تومان

سرقت

خرید
۸,۰۰۰ تومان

دیه

خرید
۲,۶۰۰ تومان

حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

حقوق جزا

خرید
۴,۶۰۰ تومان

جرم‌شناسي و جنبه هاي آن

خرید
۸۰۰ تومان

جرم و مجرم

خرید
۱,۲۰۰ تومان

جرم وراههاي پيشگيري ازآن

خرید
۷,۵۰۰ تومان

جرم شناسی

خرید
۳,۲۰۰ تومان

تعلیق اجرای مجازات

خرید
ارتباط اخلاق با حقوق جزا
۶۰۰ تومان

ارتباط اخلاق با حقوق جزا

خرید
۸,۵۰۰ تومان

اقدام به قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

خرید
۱,۸۰۰ تومان

اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

خرید
۴,۲۰۰ تومان

«نگاه مختصر به برخی از نظریه های جرم شناسی»

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اقسام عقود و اكراه در عقود

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بررسی رابطه بین میانجیگیری کیفری و هماهنگی محاکم قضایی با روستاییان خوزستان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

بررسی میانجی گری به عنوان جلوه ای از عدالت کیفری در بین روستایان خوزستان

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بررسی قاعدع درء در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

خرید
۷۰۰ تومان

تحولات جرایم زنا و لواط در حقوق کیفری ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

بررسی جرم شناختی توزیع مواد مخدر از دیدگاه شاغلین آزاد شهر اهواز

خرید
۱,۲۰۰ تومان

بررسی توزیع خرده فروشی مواد مخدر در شهر اهواز

خرید
۱,۱۰۰ تومان

اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل بابررسی اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

بررسی عنصر روانی جرم نسل زدایی

خرید
بررسی عنصر مادی جرم نسل زدایی
۱,۰۰۰ تومان

بررسی عنصر مادی جرم نسل زدایی

0