×
خرید
۵,۲۰۰ تومان

نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران

خرید
۴,۶۰۰ تومان

نقش (ياتا) در مبادله حقوق و آزادي هاي هوائي

خرید
۴,۶۰۰ تومان

مشاركت تجارتي بين المللي

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مسئوليت و حقوق عامل حمل و نقل مركب در معاهده ژنو ۱۹۸۰

خرید
۳,۶۰۰ تومان

مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

خرید
۱,۸۰۰ تومان

كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر ۱۹۹۷

خرید
قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران
۲,۹۰۰ تومان

قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران

خرید
۱,۶۰۰ تومان

عارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض

خرید
شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران
۳,۰۰۰ تومان

شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران

خرید
۸۰۰ تومان

شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و انگلستان

خرید
حقوق بین الملل خصوصی
۵,۱۰۰ تومان

حقوق بین الملل خصوصی

خرید
چه كساني تابعيت ايراني دارند؟
۳,۹۰۰ تومان

چه كساني تابعيت ايراني دارند؟

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

خرید
تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران
۳,۷۰۰ تومان

تضمين كالا در تجارت بين الملل بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران

خرید
۳,۹۰۰ تومان

ترابري چند نوعي و نارسائي قانون داخلي

0