×
خرید
۳۰,۲۰۰ تومان

روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه

خرید
۹۰۰ تومان

صنعت گردشگری در قارۀ اروپا

خرید
۸,۹۰۰ تومان

جهانگردی

خرید
۶۰۰ تومان

گردشگری در ایران

خرید
۵۰۰ تومان

الگوهای توسعه توریسم

خرید
۲,۴۰۰ تومان

جهانگردي و جايگاه آن در ايران

خرید
۳۰۰ تومان

توسعه منابع انساني در بخش جهانگردي

خرید
۳۰۰ تومان

مروری بر تاریخچه برترین های گردشگری جهان

خرید
۲۰۰ تومان

آموزش جهانگردي

خرید
۸۰۰ تومان

نگاهی به صنعت توریسم در ایران و راهکارهای توسعه آن

خرید
۶۰۰ تومان

نگاهی به صنعت توریسم در ایران و بررسی راهکارهای توسعه

خرید
۵۰۰ تومان

نگاهی به سومین صنعت جهان (صنعت جهانگردی )

خرید
۲۰۰ تومان

نقش تبلیغات در صنعت گردشگری

خرید
۱,۶۰۰ تومان

انواع جهانگردى با توجه به انگيزه

خرید
۲,۰۰۰ تومان

يك بررسي درباره تكنولوژي ارتباطات & اطلاعات همراه با تقسيم بندي بازار درتوريسم

خرید
دولت-گردشگری و محیط زیست
۳۰۰ تومان

دولت-گردشگری و محیط زیست

خرید
۴۰۰ تومان

دیپلماسی گردشگری كلید توسعه

خرید
۳,۳۰۰ تومان

اصفهان

0