×
خرید
۲,۷۰۰ تومان

زنان و جامعه

خرید
۳,۸۰۰ تومان

اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونيك در آمريكا ، سنگاپور و چين

خرید
۲,۰۰۰ تومان

ده فایده سازمان تجارت جهانی

خرید
۹۰۰ تومان

نقش ICT در توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيكي

خرید
۶۰۰ تومان

ده روش برای طراحی موفق آرم تجاری

خرید
۲,۱۰۰ تومان

آشنایی با مفهوم «تجارت الکترونیک» E-COMMERCE و گسترش آن در ایران

خرید
۶,۹۰۰ تومان

جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي

خرید
۶,۴۰۰ تومان

تجارت آزاد آمريكاي شمالي اقتصاد جهاني و جهان سوم

خرید
۹۰۰ تومان

بررسی رابطه توسعه تجارت با رشد اقتصاد در ایران

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تاریخ دانش یا تاریخ علم

خرید
۸۰۰ تومان

مبادلات تجارى بين اتريش و ايران

خرید
۹,۲۰۰ تومان

سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

خرید
۲,۷۰۰ تومان

سازمان تجارت جهاني

خرید
۴,۵۰۰ تومان

سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO)

خرید
۴,۳۰۰ تومان

سازمان تجارت جهانی WTO

خرید
۲,۰۰۰ تومان

ده فایده سازمان تجارت جهانی

خرید
۷,۴۰۰ تومان

مدیریت تجارت یکپارچه

خرید
۱,۱۰۰ تومان

مديريت تجارت الکترونيک(E-Commerce )

خرید
۴,۲۰۰ تومان

مدیریت نوین در عرصه جهانی

خرید
۴,۶۰۰ تومان

مشاركت تجارتي بين المللي

خرید
۸,۲۰۰ تومان

بررسی وتاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

خرید
۸۰۰ تومان

موانع پیش روی صادرات غیرنفتی

خرید
۲,۴۰۰ تومان

موافقتنامه تعرفه و تجارت «GATT» سازمان تجارت جهاني «WTO»

خرید
۴,۰۰۰ تومان

«موافقت نامه ي تأسيس سازمان تجارت جهاني»

خرید
۷۰۰ تومان

مهندسي هوافضا

خرید
۴,۶۰۰ تومان

تجارت آزاد

خرید
۳,۹۰۰ تومان

قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسـيــه

خرید
۳,۴۰۰ تومان

تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری

خرید
۲,۴۰۰ تومان

آشنايي با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

خرید
۴,۵۰۰ تومان

سیستم های اطلاعی تجاری

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تجارت الکترونیک

خرید
۴,۶۰۰ تومان

تجارت آزاد

0