×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس روابط انسانی در سازمان ها، نیمسال دوم ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نمیسال دوم ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش تطبیقی، نمیسال دوم ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش کودکان استثنائی، نیمسال دوم ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش تطبیقی، نیمسال اول۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش تطبیقی، نیمسال دوم ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس آموزش هنر نقاشی و کاردستی، نیمسال دوم ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش علوم تجربی ، نیمسال اول ۸۸ – ۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس آموزش ریاضی ۱، نیمسال دوم ۸۹- ۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش و پرورش ابتدایی، نمیسال دوم ۸۸-۸۷

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس آموزش بزرگسالان، نیمسال ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس اصول و مبانی آموزش و پرورش،نیمسال ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس اصول و مبانی آموزش و پرورش،نیمسال ۸۹-۸۸

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس اصول مدیریت آموزشی،نمیسال ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور- درس اصول برنامه ریزی آموزشی ، نمیسال دوم ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور- درس اصول برنامه ریزی آموزشی ، نمیسال دوم ۸۹-۹۰

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس اصول آموزش و ترویج تعاونی، نمیسال دوم ۸۶- ۸۷

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی- نیمسال اول ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پیام نور، درس مدیریت آموزشی، نیمسال اول ۸۸- ۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس فن آوری آموزشی، نمیسال اول ۸۸ – ۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، درس فلسفه آموزش و پرورش، نیمسال اول ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس روش ها و فنون تدریس، نیمسال دوم ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس آموزش و پرورش ابتدایی، نیمسال دوم ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس آمار توصیفی و روش های آمار در علوم تربیتی، نیمسال دوم ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس اصول مدیریت آموزشی، نیمسال دوم ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس اصول برنامه ریزی درسی، نیمسال اول ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران، نیمسال اول ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس اخلاق اسلامی، نیمسال اول ۹۰ – ۹۱

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور، جامعه شناسی آموزش و پرورش،نیمسال اول ۸۸-۸۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور- تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران-نیمسال دوم ۹۰-۹۱

خرید
۲,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور، آموزش و پرورش ابتدایی- رشته علوم تربیتی

0