×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس بررسی جنبش های مردمی یکصدساله اخیر با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجاریه با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس نقد و بررسی تاریخ مغولان تیموریان و حکومت محلی با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ بیزانس با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان عربی ۱ با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا ۴۱ هجری با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ ایران در دوره ساسانیان با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ یونان و روم با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس قرائت متون تاریخی به زبان فارسی با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور درس تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی با پاسخ نیمسال اول و دوم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات دانشگاه پیام نور شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام با پاسخ نیمسال اول و دوم

0