×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات نساجی رشته صنایع نساجی سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات نساجی رشته صنایع نساجی سال سوم متوسطه خرداد ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات ساختمان رشته نقشه کشی معماری سال سوم متوسطه خرداد ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات ساختمان رشته نقشه کشی معماری سال سوم متوسطه خرداد ۹۶ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات ساختمان رشته نقشه کشی معماری سال سوم متوسطه دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات سال سوم متوسطه شهریور ماه ۹۶ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۶ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات حرارتی رشته تاسیسات سال سوم آموزش متوسطه دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات برودتی رشته تاسیسات سال سوم آموزش متوسطه خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس تاسیسات برودتی رشته تاسیسات سال سوم آموزش متوسطه دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون پودمان اول درس اخلاق حرفه ای هنرستان خاتم انبیاء پایه دوازدهم سال ۹۸-۹۷ ( بدون جواب )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال درس هویت اجتماعی درس دوم پدیده های اجتماعی با پاسخ نامه

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون آزمایشی ورود به دوره های کاردانی پیوسته ویژه دانشگاه فنی حرفه ای کشور رشته الکترونیک برق آزمون شماره ۶ بهمن ماه ۹۵ پاسخنامه تشریحی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون آزمایشی ورد به دوره های کاردانی پیوسته هنرستان فنی حرفه ای کشو ر فروردین ماه ۹۶ آزمون شماره ۹ با پاسخنامه تشریحی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بیماریهای شایع در کودکان رشته کودکیاری سال سوم متوسطه خرداد ۹۶ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بیماریهای شایع در کودکان رشته کودکیاری سال سوم متوسطه خرداد ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بیماریهای شایع در کودکان رشته کودکیاری سال سوم متوسطه شهریور ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت ایمنی و کار در کارخانجات مواد غذایی رشته صنایع غذایی سال سوم متوسطه خرداد ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت ایمنی و کار رشته صنایع غذایی سال سوم متوسطه شهریور ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت ایمنی و کار رشته صنایع غذایی سال سوم متوسطه خرداد ۹۶ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت روانی رشته کودکیاری سال سوم متوسطه دی ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت روانی رشته کودکیاری سال سوم متوسطه دی ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت خانواده رشته مدیریت خانواده سال سوم متوسطه خرداد ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
سوالات امتحان نهایی درس بهداشت خانواده رشته مدیریت خانواده سال سوم متوسطه خرداد ۹۶ با راهنمای تصیح
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت خانواده رشته مدیریت خانواده سال سوم متوسطه خرداد ۹۶ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت خانواده رشته مدیریت خانواده سال سوم متوسطه دی ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بهداشت خانواده رشته مدیریت خانواده سال سوم متوسطه شهریور ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال درس سلامت و بهداشت درس سوم برنامه غذایی سالم ص ۱ ( با جواب )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر سال سوم متوسطه دی ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بانک اطلاعاتی رشته کامپیوتر سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بافندگی رشته صنایع نساجی سال سوم متوسطه خرداد ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوالات امتحان نهایی درس بافندگی رشته صنایع نساجی سال سوم متوسطه دی ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس آشنایی با بناهای تاریخی سال سوم متوسطه رشته نقشه کشی و معماری شهریور ماه ۹۵( با راهنمای تصیح)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون درس ۱تا ۴ تاریخ معاصر هنرستان فنی حرفه ای فاطمه زهرا ( بدون جواب )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون ریاضی پودمان ۳و۴و۵ هنرستان فنی و حرفه ای شهید دکتر چمران سال یازدهم (بدون جواب)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

امتحان عربی درس ۱و ۲ ( بدون جواب)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون ریاضی درس ۲ دی ماه ۹۷-۹۶ پایه یازدهم ( بدون جواب

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال درس آمار هنرستان فنی حرفه ای دکتر چمران سال یازدهم ۹۷-۹۶ ( بدون جواب)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس ایستایی ساختمان سال سوم متوسطه رشته ساختمان خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای جواب )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سوات امتحان نهایی درس ایستایی ساختمان سال سوم متوسطه رشته ساختمان دی ماه ۹۵ با راهنمای تصیح

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آزمون ریاضی پایه دهم فنی و حرفه ای پودمان ۱ هنرستان نمونه دولتی شهید نصیرزاده منطقه ۱۹ ( بدون جواب )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال امتحان نهایی درس الگو۲ سال سوم متوسطه رشته طراحی و دوخت دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال امتحان نهایی درس الگو۲ سال سوم متوسطه رشته طراحی و دوخت خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس مدارهای الکتریکی سال سوم متوسطه رشته الکترونیک والکتروتکنیک خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس الکترونیک عمومی سال سوم متوسطه رشته الکترونیک خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس الکترونیک عمومی سال سوم متوسطه رشته الکترونیک دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح )

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس الکترونیک عمومی سال سوم متوسطه رشته الکترونیک دی ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوالات امتحان نهایی درس الکترونیک عمومی سال سوم متوسطه رشته الکترونیک خرداد ماه ۹۵ ( با راهنمای تصیح)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال پودمان دوم الزامات پایه دوم درس گرافیک هنرستان علویه ( بدون جواب)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال الزامات محیط کار پودمان دوم ( با راهنمای تصیح)

0