پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در سال ۸۳-۱۳۸۲

فایل
تعداد صفحات
144
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید
2 بازدید
۱۴,۴۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پایان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در سال ۸۳-۱۳۸۲ 

چكيده تحقيق:

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.

در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

  • مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
  • مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق  
مقدمه ۲
بيان مسئله ۵
اهميت و ضرورت پژوهش ۶
اهداف تحقيق ۷
سؤالات تحقيق ۸
تعاريف عملياتي واژه ها ۱۱
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق  
مقدمه ۱۳
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي ۱۴
عوامل توسعه اقتصادي ۱۵
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي ۱۵
آموزش ۱۸
تعريف آموزش و پرورش ۲۰
مفهوم برنامه ريزي آموزشي ۲۳
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي ۲۴
نيازسنجي آموزشي ۲۷
مفهوم نياز ۲۹
منابع نيازهاي آموزشي ۳۰
انواع نيازسنجي ۳۲
كار ۳۴
عرضة نيروي كار ۳۷
بازار كار ۳۸
نياز بازار كار ۳۹
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار ۴۴
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار ۴۸
تعاريف آموزش فني و حرفه اي ۴۹
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي ۵۱
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار ۵۷
آموزش فني و حرفه اي در ايران ۵۹
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

 

۵۹

 

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌

سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي

سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي

راهكارهاي اجرايي

 

۶۳

۶۴

۶۵

۶۸

۶۹

۷۰

۷۲

تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟ ۷۸
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات ۸۱
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ۸۹
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ۸۲
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند ۸۲
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است

۸۳

 

۸۴

پيشينة پژوهش ۸۵
فصل سوم: روش اجراي تحقيق  
مقدمه ۹۳
جامعة آماري ۹۴
نمونة آماري ۹۵
روش تحقيق ۹۶
ابزار جمع آوري اطلاعات ۹۶
اعتبار و پايائي پرسشنامه ۹۷
روش تجزيه و تحليل داده ها ۹۹
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري ۱۱۵
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق ۱۱۶
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق ۱۲۰
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق ۱۲۲
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق ۱۲۳
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق ۱۲۴
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش ۱۲۶
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي ۱۲۷
منابع و مأخذ ۱۲۸
– پيوستها  

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۱-۲: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي ۷۴-۱۳۶۷ ۶۳
جدول ۴-۱: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۲: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۳: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول ۱۰۳
جدول ۴-۴: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۵: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۶: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم ۱۰۵
جدول ۴-۷: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۸: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۹: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم ۱۰۷
جدول ۴-۱۰: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۲: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم ۱۰۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم ۱۱۰
جدول ۴-۱۴: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم ۱۱۱
جدول ۴-۱۵: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم ۱۱۲
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۳
جدول ۴-۱۸: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۴
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم ۱۱۴

 

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه

تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.

استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)

عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.

در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.

اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.

علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، ۱۳۸۱، صفحة ۱۸۶)

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.