پایان نامه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

فایل
تعداد صفحات
225
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید
3 بازدید
۲۲,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پایان نامه انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازی  موتورهاي توربين گازي………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

چالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته درحال افزايش گاز ونسبت فشاركمپرسور……………………۸

تكنيك هاي خنك سازي استفاده شده متداول………………………………………………………………………….۱۴

تاثير خنك سازي…………………………………………………………………………………………………………………۱۸

مشكلات خنك سازي…………………………………………………………………………………………………………..۲۲

تركيب پوشش هاي حصار حرارتي و خنك سازي……………………………………………………………………….۳۰

فرايند بهبود خنك سازي ايرفويل…………………………………………………………………………………………..۳۲

تعريف پارامترهاي شباهت انتقال جرم و حرارت اصلي…………………………………………………………………۳۵

كنش متقابل انتقال جرم حرارت در لايه مرزي ايرفویل……………………………………………………………..۳۶

نقش تشابه در رقابت تجربي حرارت ايرفويل توربين و انتقال جرم…………………………………………………۴۲

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پايدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………۴۴

دماي فلز و تاثير آن روي عمر اجزاي توربين……………………………………………………………………………۴۶

موضوعات مربوط به تغييرمكان هاي دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزاد………………۴۸

خنك سازي نازل توربين……………………………………………………………………………………………………….۵۶

تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………۵۸

انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………۶۵

     -خميدگي……………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

     -تاثيرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..۷۴

     -اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..۷۶

     -نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………۸۶

     -انحناي سطح………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

     -گراديان فشار……………………………………………………………………………………………………………….۸۸

     -آشفتگي جريان اصلي…………………………………………………………………………………………………….۸۹

     -شيارهاي خنك سازي فيلم……………………………………………………………………………………………..۹۱

     -تجمع فيلم…………………………………………………………………………………………………………………۹۲

     -تاثير تزريق هواي خنك سازي فيلم روي انتقال حرارت سطح………………………………………………۹۴

موضوعات خنك سازي ديواره نهایی……………………………………………………………………………………….۹۵

خنك سازي تيغه توربين…………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..۱۰۲

     -نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

     -تاثيرات سه بعدي……………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

پروفایل دماي گاز شعاعی………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

 

تاثيرات ناپيوستگي……………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

تكنيك هاي خنك سازي دروني تيغه……………………………………………………………………………………۱۰۹

     -گذرگاههاي دروني هموار………………………………………………………………………………………………۱۱۱

     – تيرك ها/فین ها (نوارهاي زاويه دار يا طولي)……………………………………………………………………۱۱۳

     -پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

     -تاثير جت ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸

     -جريان گردابي……………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

     -خنك سازي فيلم………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱

موضوعات خنك سازي سكو و راس ………………………………………………………………………………………۱۴۴

خنك سازي ساختارهاي روتور و استاتور………………………………………………………………………………..۱۴۸

     -منبع خنك سازي و سيستم هاي هواي ثانويه …………………………………………………………………..۱۴۸

بافر كردن مجموعه ديسك و روشهاي خنك سازي ديسك………………………………………………………..۱۵۳

خنك سازي ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربين…………………………………………………………………۱۵۸

خنك سازي  محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

     -تاثير تحول طراحي  محفظه احتراق روي تكنيك هاي خنك سازي……………………………………….۱۶۱

خنك سازي تعريق…………………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

خنك سازي نشتي……………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

همرفتي بخش پشتي افزوده……………………………………………………………………………………………….۱۷۳

پوشش دهي حصار حرارتي…………………………………………………………………………………………………۱۷۷

انتقال حرارت تجربي پيشرفته و معتبر سازي خنك سازي…………………………………………………………۱۷۹

ارزیابی انتقال حرارت بيروني و تكنيك هاي معتبر سازي خنك سازي………………………………………..۱۸۰

     -رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..۱۸۲

     -ارزيابي غير مستقيم آشفتگی……………………………………………………………………………………….۱۸۵

ارزيابي هاي انتقال حرارت و جريان داخلي……………………………………………………………………………..۱۸۸

شبيه سازي انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازي در يك آبشار داغ………………………………………………۱۹۴

     -معتبر سازي تاثير خنك سازي تيغه در آبشار داغ………………………………………………………………۱۹۴

شرايط مرزي تجربي ديسك توربين………………………………………………………………………………………۲۰۰

تائيد خنك سازي در يك آزمون موتور………………………………………………………………………………….۲۰۴

     -ابزار بندي متعارف……………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

     -پيرومتر درج شده درگاه بروسكوب………………………………………………………………………………..۲۰۵

     -رنگ هاي حرارتي دما بالا……………………………………………………………………………………………..۲۰۶

بررسي هاي چند نظامي در انتخاب سيستم خنك سازي توربين………………………………………………..۲۰۷

 

مقدمه

اين فصل عمدتاً روي موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز مي يابد چون آنها براي خنك سازي اجزا ي دستگاه توربين بكار مي روند و انتظار مي رود كه خواننده با اصول مربوطه در اين رشته ها آشنايي داشته باشد. تعدادي از كتابهاي فوق العاده (۱-۷) در بررسي اين اصول توصيه مي شوند كه شامل Streeter، ديناميك ها يا متغيرهاي سيال Eckert و Drake، تجزيه و تحليل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم, Rohsenow و Hartnett، كتاب دستي انتقال حرارت, Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتي, Schliching، تئوري لايه مرزي، و Shapiro، ديناميك ها و ترموديناميك هاي جريان سيال تراكم پذير.

وقتي يك منبع جامع اطلاعات موجود باشد. مولف اين فصل خواننده را به چنين منبعي ارجاع ميدهد. با اين وجود وقتي داده ها در صفحات يا مقالات گوناگون پخش شده باشند, مولف سعي مي كند كه اين داده ها را در اين فصل بطور خلاصه بيان نمايد.

 

 

 

 

فهرست اسامی نمادها

a- سرعت صورت

b- بعد خطي در عدد دوراني

  • منطقه مرجع, منطقه حلقوي مسير گاز

Ag – سطح خارجي ایرفویل

– عدد شناوري

BR,M- نرخ وزش

CP– حرارت ويژه در فشار ثابت

d-قطر هيدروليكی

e- ارتفاع آشفته ساز

-عدد اكرت

g- شتاب جاذبه زمین

FP= پارامتر جريان براي هواي خنك سازي

G= پارامتر ناهمواري انتقال حرارت

Gr=  – عدد گراشوف

h- ضريب انتقال حرارت

ht– ضريب انتقال حرارت افزايش يافته با آشفته سازها

– نسبت شار اندازه حركت

k- رسانايي حرارتي

-رسانايي حرارتي سيال

L-طول مرجع

m-نرخ جريان جرم

mc– نرخ جريان خنك سازي

M= – نرخ دمش

Ma= V/a- عدد ماخ

rpm وN- سرعت روتور

NUL= hL/kf– عدد نوسلت

Pr=  -عدد پرانتل

PR= نسبت فشار كمپرسور

Ps=فشار استاتيك

Pt= فشار كل

Ptin-فشار كل ورودي

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.