پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

فایل
تعداد صفحات
109
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید
3 بازدید
۱۰,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

فهرست

 

۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..۶

۱-۱سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..۷

.۱-۲مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..۱۰٫

۱۳………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲

……………………………………………………………………………………………………………………۱۴FMEAتاریخچه۲-۲

……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ FMEA2-4ویژگی

۵-۲كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

۲-۶تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول………………………………………………………………………………………۱۶

۷-۲مراحل تهيه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17

۸-۲فوايد اجراي FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18

)……………………………۱۹System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( ۳

تعريف سيستم………………………………………………………………………………………………………………………۲۰ ۱-۳

۲-۳تعريف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

۳-۳خروجي System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

۳-۴فوايد اجراي System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

۳-۵نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد ……………………………………………………………..۲۲

۳-۶حالات بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۷آثار بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۸شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۹علل بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۱۰وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱۱كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) …………………………………………………………………………۲۶

۳-۱۲رتبه تشخيص……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۱۳محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

۳-۱۴اقدامات پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۱۵تجديد نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28

 

۲۹………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول۴

۴-۱مبنا و هدف از تهيه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

۴-۲تعريف حالات بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۴-۳تعريف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

۴-۴كاربردهاي DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32

۴-۵فوايد استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

۴-۶مشتري در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

۴-۷نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..۳۳

۴-۸آثار بالقوه حالات خرابي …………………….…………………………………………………………....…………………۳۴

۴-۹شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35

۴-۱۰كلاسه بندي…………………….……………………………………………………………………....………………………..۳۵

۴-۱۱علل بالقوه خرابي …………………….……………………………………………………………………...……..…..……۳۷

۴-۱۲وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….۳۸

۴-۱۳كنترلهاي جاري در طراحي…………………….………………………………….………………………………………۳۹

۴-۱۴تشخيص…………………….……………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱۵نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

۴-۱۶اقدامات پيشنهادي…………………….……………………………………………………………………………..………۴۳

۱۷-۴نتايج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..۴۴

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..۴۵

۴۶  …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد۵

۱-۵چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟………………………………………………………………………….۴۷

۲-۵حالت خرابي در فرآيند…………………..………………………….……………………………………………………..۴۷

۳-۵تعريف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

۴-۵كاربردهاي PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….۴۸

۵-۵فوايد بالقوه اجراي PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48

۶-۵تيم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49

۷-۵نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..۴۹

۸-۵مراحل طراحي PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49

۵۹آثار بالقوه خرابي …………………..……………………………..………………………….……………………………….۵۰

۵۱۰شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….۵۱

۵۱۱كلاسه بندي…………………..……………………………..………………………………………………………………….۵۵

۵۱۲علل بالقوه خرابي…………………..……………………………..………………………………………………………….۵۵

۵۱۳رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….۵۶

۵۱۴كنترلهاي جاري فرآيند  …………………..………………………………..……………………………….…………….۵۷          

 

۵۱۵رتبه تشخيص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

۵۱۶محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………..…………………………………………………59

۵۱۷اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

۵۱۸مسئول و زمان اقدام پيشنهادي …………………..………………………………..………………………………...۶۱

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..۶۲

۶۳ ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

۶۱تعريف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64

۶۲فوايد اجراي MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64

۶۳تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

۶-۳-۱نام زير سيستم و تشريح عملكرد…………………..……………………………….………………………………۶۵

۶-۳-۲حالات خرابي در ماشين…………………..………………………………..…………………………………………..۶۶

۶۴اثر خرابي در ماشين …………………..…………………………………..………………………………………………….۶۶

۶۵شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..۶۶

۶-۷وقوع حالت خرابي …………………..……………………………………………………………………………………….۶۸

۶۸كنترل  هاي طراحي/كنترل هاي ماشين …………………..………………………………..……………………….۶۸

۶۹تشخيص…………………..………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۶۱۰نمره ريسك پذيري خرابي RPN…………………..…………………………………..………………………………69

۶۱۱اقدامات اصلاحي پيشنهادي……………………..………………………………..……………………………………۶۹

………………….……………….۷۲. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

۷۱تعريف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

۷۲اهداف اجراي Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….۷۴٫Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم

۷۴شرح عملكرد (وظيفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..۷۴

۷۵حالات خرابي بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………۷۵

۷۶آثار بالقوه خرابي …………………….………………………………………..……………………………………………….۷۵

۷-۷مشخصه هاي بحراني…………………….……………………………………………………………………………………۷۶

۸-۷شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………۷۶

۹-۷علل بالقوه خرابي …………………….………………………………………………………………………………………..۷۸

۱۰-۷وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………۷۸

۷۱۱روشهاي كنترل (تشخيص) …………………….………………………………………………………………………….۷۹

۷۱۲رتبه تشخيص …………………….…………………………………………..…………………………………………………۸۱

۷۱۳نمره ريسك پذيري (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

۱۴اقدامات پيشنهادي…………………….…………………………………………………………………………………….۸۳

۱۵تاريخ تكميل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..۸۳

۱۶ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..۸۳

۱۷-۷تجديد نظر در RPN……………………………………………………………………………………………………………

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.