پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

فایل
تعداد صفحات
109
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید
12 بازدید
۱۰,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پایان نامه آناليز حالات بالقوه شكست وخرابي

فهرست

 

۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..۶

۱-۱سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..۷

.۱-۲مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۴استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..۱۰٫

۱۳………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………۱۳FMEAمعنی و مفهوم۱-۲

……………………………………………………………………………………………………………………۱۴FMEAتاریخچه۲-۲

……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ FMEA2-4ویژگی

۵-۲كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

۲-۶تاثير FMEA بر نرخ خرابي محصول………………………………………………………………………………………۱۶

۷-۲مراحل تهيه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17

۸-۲فوايد اجراي FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18

)……………………………۱۹System-FMEA كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي سيستم( ۳

تعريف سيستم………………………………………………………………………………………………………………………۲۰ ۱-۳

۲-۳تعريف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

۳-۳خروجي System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

۳-۴فوايد اجراي System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

۳-۵نام اجزاي سيستم يا زير سيستم ها/تشريح عملكرد ……………………………………………………………..۲۲

۳-۶حالات بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۳-۷آثار بالقوه خرابي ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۸شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

۳-۹علل بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۳-۱۰وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱۱كنترلهاي جاري (متدها و روشهاي نشحيص) …………………………………………………………………………۲۶

۳-۱۲رتبه تشخيص……………………………………………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۱۳محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

۳-۱۴اقدامات پيشنهادي……………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۳-۱۵تجديد نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28

 

۲۹………….(Design-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي قطعه / محصول۴

۴-۱مبنا و هدف از تهيه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

۴-۲تعريف حالات بالقوه خرابي …………………………………………………………………………………………………..۳۱

۴-۳تعريف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

۴-۴كاربردهاي DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32

۴-۵فوايد استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

۴-۶مشتري در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

۴-۷نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..۳۳

۴-۸آثار بالقوه حالات خرابي …………………….…………………………………………………………....…………………۳۴

۴-۹شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35

۴-۱۰كلاسه بندي…………………….……………………………………………………………………....………………………..۳۵

۴-۱۱علل بالقوه خرابي …………………….……………………………………………………………………...……..…..……۳۷

۴-۱۲وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….۳۸

۴-۱۳كنترلهاي جاري در طراحي…………………….………………………………….………………………………………۳۹

۴-۱۴تشخيص…………………….……………………………………………………………………………………………………..۴۱

۴-۱۵نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

۴-۱۶اقدامات پيشنهادي…………………….……………………………………………………………………………..………۴۳

۱۷-۴نتايج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..۴۴

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..۴۵

۴۶  …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در فرآيندهاي توليد۵

۱-۵چرا از Process FMEA استفاده مي كنيم؟………………………………………………………………………….۴۷

۲-۵حالت خرابي در فرآيند…………………..………………………….……………………………………………………..۴۷

۳-۵تعريف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

۴-۵كاربردهاي PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….۴۸

۵-۵فوايد بالقوه اجراي PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48

۶-۵تيم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49

۷-۵نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..۴۹

۸-۵مراحل طراحي PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49

۵۹آثار بالقوه خرابي …………………..……………………………..………………………….……………………………….۵۰

۵۱۰شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….۵۱

۵۱۱كلاسه بندي…………………..……………………………..………………………………………………………………….۵۵

۵۱۲علل بالقوه خرابي…………………..……………………………..………………………………………………………….۵۵

۵۱۳رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….۵۶

۵۱۴كنترلهاي جاري فرآيند  …………………..………………………………..……………………………….…………….۵۷          

 

۵۱۵رتبه تشخيص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

۵۱۶محاسبه نمره ريسك پذيري خرابي (RPN) …………………..…………………………………………………59

۵۱۷اقدامات پيشنهادي/اصلاحي (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

۵۱۸مسئول و زمان اقدام پيشنهادي …………………..………………………………..………………………………...۶۱

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..۶۲

۶۳ ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي در طراحي ماشين آلات و ابزارهاي توليد

۶۱تعريف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64

۶۲فوايد اجراي MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64

۶۳تشريح مفاهيم ستون هاي يك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

۶-۳-۱نام زير سيستم و تشريح عملكرد…………………..……………………………….………………………………۶۵

۶-۳-۲حالات خرابي در ماشين…………………..………………………………..…………………………………………..۶۶

۶۴اثر خرابي در ماشين …………………..…………………………………..………………………………………………….۶۶

۶۵شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..۶۶

۶-۷وقوع حالت خرابي …………………..……………………………………………………………………………………….۶۸

۶۸كنترل  هاي طراحي/كنترل هاي ماشين …………………..………………………………..……………………….۶۸

۶۹تشخيص…………………..………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۶۱۰نمره ريسك پذيري خرابي RPN…………………..…………………………………..………………………………69

۶۱۱اقدامات اصلاحي پيشنهادي……………………..………………………………..……………………………………۶۹

………………….……………….۷۲. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آناليز حالات بالقوه خرابي

۷۱تعريف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

۷۲اهداف اجراي Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….۷۴٫Service-FMEA3تشخيص ستونهاي يك فرم

۷۴شرح عملكرد (وظيفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..۷۴

۷۵حالات خرابي بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………۷۵

۷۶آثار بالقوه خرابي …………………….………………………………………..……………………………………………….۷۵

۷-۷مشخصه هاي بحراني…………………….……………………………………………………………………………………۷۶

۸-۷شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………۷۶

۹-۷علل بالقوه خرابي …………………….………………………………………………………………………………………..۷۸

۱۰-۷وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………۷۸

۷۱۱روشهاي كنترل (تشخيص) …………………….………………………………………………………………………….۷۹

۷۱۲رتبه تشخيص …………………….…………………………………………..…………………………………………………۸۱

۷۱۳نمره ريسك پذيري (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

۱۴اقدامات پيشنهادي…………………….…………………………………………………………………………………….۸۳

۱۵تاريخ تكميل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..۸۳

۱۶ثبت نتايج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..۸۳

۱۷-۷تجديد نظر در RPN……………………………………………………………………………………………………………

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.