روانشناسی و ورزش

فایل
تعداد صفحات
38
نویسنده
تاریخ انتشار
۵ شهریور ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
7 بازدید
۳,۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

روانشناسی و ورزش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                            صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲

علم ذهن و رفتار ………………………………………………………………………………………… ۳

انگيزش دروني و بيروني……………………………………………………………………………… ۴
درمان افسردگي با ورزش……………………………………………………………………………. ۵
توجيه شناختي اثرات ضد افسردگي ورزش…………………………………………………… ۱۲
ديدگاه هاي انساني به انگيزش……………………………………………………………………… ۱۴
تئوري نیاز (مازلو)……………………………………………………………………………………… ۱۵

تئوري انگيزه وپيشرفت (مك كلند و اتكينسون )……………………………………………… ۱۶

اسنادهاي دروني وبيروني ………………………………………………………………………….. ۱۸

روان شناس ما به ورزش نياز دارد، ورزش ما به روان شناسي……………………… ۲۰

نتیجه………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

منابع…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

 

 

 

روانشناسی وورزش

مقدمه :

امروزه شا هد روشد و تحول در جهان ورزش هستيم از جمله جا به جا شدن ركورد ها در رشته ها ي مختلف ورزشي  خود شا هد ي بر اين امر است و با گسترش حرفه أي گري در ورزش برنامه ريزان و دست  اندركاران د نياي ورزش به دنبال آن هستند تا از آخرين دست آورد هاي علمي و عملي بهره گيرند . سالهاي زيادي است كه ورزش از حالت سنتي خود خارج شده است و اگر مللي در اين مبارزه علمي از    قافله عقب بما ند در جهان ورزش حرفي برا ي گفتن نخوا هد داشت بديهي ا ست كه تمامي اعما ل بشر ي از دو جنبه فيزيو لو ژيكي  و روا ني قا بل بررسي مي باشد و با عنايت به نقشي كه جنبه هاي روا ني در اعما ل و ر فتار بشر دارند تو جه به رشته روا نشناسي ورزش از جايگاه و اهميت خا صي برخوردار است .

روا نشناسي ورزش جديد ترين ا طلاعا ت  روا نشناسي مطرح روز ورزش را در       ا ختيار علاقمندان قرار مي دهد .

تئوريهاوپژوهشهاي جد يداساساًدرحوزه هاي شخصيت نگرش هاي نسبت به ورزش پرخاشگري در ورزش اضطراب واسترس نفوذ هاي اجتماعي انگيزش و كسب مهارت مي باشدهمچنين نمونه هاي متنوعي ازرشته هاي ورزش ازجمله فوتبال،وزنه برداري و …… را شامل مي شود .

 

به دليل وجود شيوه هاي مختلف در جهت بكارگيري روانشناسي در حوزه ورزش و وجود فعاليتهاي متنوع در فرهنگهاي مختلف تحت عنوان فعاليت هاي ورزش لازم است تا تعريف كاملا گسترده أي از روانشناسي ورزش را از انجمن روانشناسي ورزش اروپا ( FEPSAC )با كمي اختصارارائه دهيم .روانشناسي ورزش به بررسي فرايندهاي بنيادين روانشناسي و تأثير ات أن بر ورزش مي پردازد .

تعريف ورزش :

شامل كليه فعاليتهاي جسماني است كه به منظور رقابت ,تفريح , تربيت و سلامتي انجام مي پذيرد .

روانشناسي :

علم ذهن و رفتا ر (گروس )

به دليل اينكه روانشناسي ورزشي رشته أي جديد و گسترده است و رشته هاي تخصصي بسيار زيادي وجود دارد به يك رشته مربوط به انين مقاله مي پردازيم .

انگيزش و ورز ش :

۱-انگيزش دروني و بيروني

۲-چشم اندازهاي انساني بر انگيزش

۳-انگيزه –پيشرفت

۴-رويكردهاي شناختي نسبت به انگيزش

 

انگيزش دروني و بيروني

تمايزمهم درانواع انگيزه هاي نوع  بشر انگيزش دروني و بيروني است انگيزش

بيروني از پاداشهاي بيروني ناشي مي شودانگيزش دروني ازدرون شخص سرچشمه ميگيردهم انگيزه دروني وهم بيروني هر دو در ورزش مهم  هستند وروانشناسان ورزشي مي توانندهم هم انگيزه هاي دروني  وهم بيروني را براي بهبود عملكرد اشخاص به كارگيرندانگيزه هاي دروني  براي شركت در ورزش شامل تهيج-تفريح-علاقه به عمل وفرصت براي ثابت كردن تواناييهاي خود-بهبود مهارتها وخلاصه به دليل لذت بردن از ورزش است .

انگيزه هاي بيروني مي تواند بشكل جايزه و انعام و پاداشهاي كمتر ملموس مثل ستايش  يا كسب موقعيت مورد استفاده قرار مي گيرد .

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.