تعميرگاه مركزي زرين گل

فایل
تعداد صفحات
30
نویسنده
تاریخ انتشار
۱ شهریور ۱۳۹۸
دسته بندی
تعداد بازدید
19 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

 

تعميرگاه مركزي زرين گل

 

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه ۱۳۸۱ در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

 

۱/۱۱- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ ۴۱۰۰۰۰۰۰ ريال خریداری میش.د. مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.

الف- یک فقره چک به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ريال

ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:

سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ به سررسید ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ به مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ريال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۳ به سررسید ۱۵/۱۲/۱۳۸۱ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال

سفته شماره ۱۷۲۵۰۵ به سررسید ۱۵/۲/۱۳۸۲ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ريال

۲/۱۱- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ ريال به طور نسیه از فروشگاه صفایی خریداری گردید.

۵/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ريال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.

۷/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ريال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۷/۱۱- مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ريال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.

۹/۱۱- مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز از شرکت مهتاب به طور نسیه خریداری شد. شرط فروش ن/۱۰-۲/۵٫

۱۰/۱۱- مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال از قطعات و لوازم یدکی خریداری شده (مورخ ۹/۱۱/) به دلیل نقص فنی و عدم تطابق، به شرکت مهتاب عودت داده شد.

۱۱/۱۱- مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی از شرکت تعاونی لوازم یدکی فروشان خریداری شد. شرکت تعاونی ۲%  تخفیف تجاری برای فروش قطعات مزبور در نظر گرفت و مبلغ صورت حساب خود را طی یک فقره چک از تعمیرگاه مرکزی دریافت کرد.

۱۱/۱۱- با شرکت گواه به منظور خرید قطعات یدکی مذاکره شد. مقرر گردید تعمیرگاه زرین گل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان سپرده نزد آن شرکت به ودیعه بگذارد تا بر اساس صورت درخواست سفارش کالا شرکت گواه نسبت به ارائه و فروش قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تعمیرگاه اقدام کند. تعمیرگاه طی یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال سپرده در اختیار شرکت گواه قرار داد. (از حساب سپرده دریافتنی بلند مدت استفاده شود.)

۱۲/۱۱- مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی به شرکت سرعت به طور نسیه فروخته شد.

۱۳/۱۱- بابت قسمتی از بدهی به شرکت سایه، پس از دریافت ۲% تخفیف نقدی، مبلغ ۱۷۶۴۰۰۰ ريال نقدا پرداخت شد.

۱۴/۱۱- مبلغ ۲۷۲۸۰۰۰ ريال بابت فروش نقدی قطعات یدکی فروشگاه در هفته دوم به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۱۴/۱۱- بدهی به شرکت مهتاب (مورخ ۹/۱۱) با استفاده از شرط فروش طی یک فقره چک پرداخت شد.

۱۵/۱۱- وجه سفته شماره ۱۷۲۵۰۲ طی یک فقره چک پرداخت گردید.

۱۵/۱۱- درآمد تعمیرگاه در هفته دوم بهمن ماه به مبلغ ۳۵۸۵۰۰۰ ريال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱۶/۱۱- حقوق نیمه اول بهمن ماه کارکنان فروشگاه به مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ريال و دستمزد کارگران تعمیرگاه به مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ريال به طور علی الحساب و به صورت وجه نقد از صندوق تعمیرگاه پرداخت گردید.

۱۸/۱۱- وجه سفته دریافتی طی یک فقره چک دریافت شد و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار گردید.

۲۰/۱۱- مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال بابت فروش قطعات و لوازم یدکی (مورخ ۱۲/۱۱) با استفاده از شرط فروش از شرکت سرعت دریافت و به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۲۱/۱۱- مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ريال بابت فروش نقدی فروشگاه در هفته سوم، به حساب صندوق تعمیرگاه واریز شد.

۲۲/۱۱- مانده مطالبات از فروشگاه گلچین پس از اعطای ۲% تخفیف، طی یک فقره چک دریافت و برای وصول وجه آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واگذار شد.

۲۳/۱۱- درآمد تعمیرگاه مربوط به هفته سوم بهمن ماه مبلغ ۵۸۷۷۰۰۰ ريال شد. مبلغ ۸۷۷۰۰۰ ريال از آن به صندوق تعمیرگاه و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال آن به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید و معادل الباقی آن که وجه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود. به حساب مربوط منظور شد.

۲۵/۱۱- معادل ۵۲۰۰۰۰۰ ريال درخواست سفارش قطعات و لوازم یدکی برای شرکت گواه ارسال شد.

۲۶/۱۱- شرکت سرعت، معادل ۲۵۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی خریداری شده ( مورخ ۱۲/۱۱) را به دلیل نقص فنی عودت داد و بقیه بدهی خود را به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز نمود.

۲۷/۱۱- مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی از شرکت شتاب، بابت دریافت بخشی از مطالبات، خریداری شد و بقیه مطالبات نقدا دریافت و تسویه حساب گردید.

۲۸/۱۱- مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ ريال حقوق نیمه دوم کارکنان فروشگاه و مبلغ ۳۲۸۰۰۰۰ ريال دستمزد کارگران تعمیرگاه به طور علی الحساب نقدا پرداخت شد.

۲۸/۱۱- در آمد تعمیرگاه در هفته چهارم بهمن ماه بالغ بر ۴۷۵۰۰۰۰ ريال به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

۲۹/۱۱- مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ ريال وجه فروش نقدی فروشگاه در هفته چهارم، به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز شد.

۱/۱۲- مبلغ ۱۴۲۵۰۰۰ ريال هزینه آب . برق و تلفن تعمیرگاه که مربوط به ماه های دی و بهمن ماه بود، به طور نقد پرداخت شد.

۲/۱۲- مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال طی یک فقره چک به فروشگاه صفائی ( مورد معامله مورخ ۲/۱۱) پرداخت شد. بابت بقیه ی بدهی یک فقره سفته به شماره ۱۸۹۰۰۴ به سررسید ۱۵/۱/۱۳۸۲ صادر و تسلیم شد.

۳/۱۲- تعمیرگاه بدهی خود را به شرکت شهاب طی صدور یک فقره چک پرداخت کرد.

۴/۱۲- مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ريال قطعات و لوازم یدکی به طور نسیه از شرکت سرعت خریداری کرد، فروشنده با توجه به درخواست تعمیرگاه مبنی بر اعطای ۲% تخفیف تجاری موافقت می نماید. (شرط فروش ن/۲۵-۲-۱۰)

۵/۱۲- مبلغ ۳۱۶۶۵۰۰ ريال طی صدور یک فقره چک در وجه شرکت سایه پرداخت گردید و بابت بقیه بدهی تعمیرگاه به آن شرکت، دو فقره سفته به مبلغ مساوی به ترتیب زیر صادر و تسلیم شرکت مذکور شد:

الف- سفته شماره ۶۶۷۱۱۵ به سررسید ۲۰/۱۲/۱۳۸۱

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.